Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden van de website https://openlakesbelgium.com/

Huidige Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden (hierna “AGVV”) hebben als voorwerp het bepalen van de toepasselijke gebruiksmodaliteiten voor de online verkoop aangeboden op de website https://openlakesbelgium.com/ en het gebruik van deze website uitgegeven door de vereniging zonder winstoogmerk SPORT & TOURISM PROMOTION, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0638.916.135, met maatschappelijke zetel gelegen te 5000 Namen, avenue de la Plante, 54-55, bus 13 (hierna genaamd “S&TP”).

De gegevens van S&TP zijn de volgende:

Email : info@s-t-p.be

Adres: Avenue de la Plante, 54-55, Boîte 13, 5000 NAMEN

 

Artikel 1. Definities

 

In het kader van onderhavige algemene voorwaarden, hebben de termen en uitdrukkingen aangeduid met een hoofdletter de betekenis hierna aangeduid, ongeacht of zij in enkelvoud of meervoud worden gebruikt:

 • Evenement: duidt elke proef georganiseerd door S&TP (Openlakes Full, Half, Relais Full & Half, Distance Olympique, Distance Promo).
 • Inschrijving: duidt de online inschrijving van een Cliënt via de Website. De inschrijving wordt bevestigd door de ontvangst van een bevestigingse-mail.
 • Cliënt : Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een inschrijvingsverzoek heeft ingevuld en verstuurd voor een Evenement en zonder voorbehoud huidige algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 • Website: duidt de website aan die toegankelijk is vanaf het adres https://openlakesbelgium.com/ of enige andere URL die deze door S&TP zou kunnen vervangen.
 • Gebruiker: duidt elke persoon die de Website gebruikt aan, ongeacht of deze Cliënt is of niet.

Artikel 2. Activiteiten van S&TP

S&TP heeft tot doel het promoten van de sport door het organiseren van sportieve evenementen en stages in België en in het buitenland. Zij besteedt een bijzondere aandacht aan de opvolging en de training van de sporter.

 

Artikel 3. Toepassingsgebied van de AGVV

 

3.1. Huidige AGVV hebben tot doel (i) de voorwaarden te definiëren waarin de Gebruikers toegang kunnen krijgen tot de Website en zich kunnen inschrijven voor Evenementen, (ii) de relaties tussen Gebruikers, Cliënten en S&TP beheren.

3.2.  De AGVV zijn van toepassing op de Gebruikers van de Website, ongeacht of ze Cliënt zijn. Aangezien de AGVV bijzondere en voor S&TP essentiële clausules uitdrukken, genieten de AGVV voorrang op alle andere algemene voorwaarden, hetgeen uitdrukkelijk aanvaard wordt door de Cliënt.

3.3. De Cliënten die zich inschrijven op de Website zijn natuurlijke personen die rechtsbekwaam zijn of vertegenwoordigd worden. De Cliënten kunnen eveneens rechtspersonen betreffen, dewelke geldig worden vertegenwoordigd.

De Cliënt verklaart en waarborgt dat hij over de vereiste rechtsbekwaamheid beschikt alsmede over de noodzakelijke rechten, bevoegdheden, titels, toestemmingen beschikt om zich in te schrijven op de Website en te contracteren met S&TP in het kader van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 4. Aanvaarding en wijziging van de AGVV

4.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe de AGVV die hij op de Website raadpleegt of wanneer hij zich voor een Evenement inschrijft, na te leven, zonder beperking noch voorbehoud. De AGVV worden aan de Gebruikers voor akkoord voorafgaandelijk aan elke inschrijving betekend.

De AGVV zijn toepasselijk voor de Gebruikers die niet ingeschreven zijn op de Website voor elke raadpleging of navigatie op de Website.

De Gebruiker dient onderhavige AGVV voor elk gebruik van de Website te raadplegen en verbindt zich ertoe deze regelmatig te raadplegen op het adres https://openlakesbelgium.com/.

Het surfen op de Website geldt als aanvaarding van de AGVV door de Gebruiker.

4.2. S&TP behoudt zich het recht voor de AGVV op ieder moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen om onder andere rekening te houden met de wettelijke, jurisprudentiële en technische evoluties.

S&TP zal de Cliënt hiervan met alle middelen inlichten.

In geval van wijziging, zijn de voor de Cliënt toepasselijke AGVV  deze van kracht op datum van de Inschrijving.

Elke nieuwe inschrijving vereist de aanvaarding van de AGVV door de Cliënt, hetgeen hij erkent en aanvaardt.

4.3. De aanvaarding van huidige AGVV houdt de aanvaarding in van het sportreglement Be3 beschikbaar op het adres https://openlakesbelgium.com/ of op het adres www.lbftd.be. Het voor de basisreglementering voor alle competities die afhangen van de liga Belgian Triathlon (Be3),  van de Ligue Belge Francophone de Triathlon et Duathlon (LBFTD) en van de Triatlon Vlaanderen (3VL).

Artikel 5. Aangeboden Evenementen

Overeenkomstig de vereisten vervat in het Boek VI van de Codex voor Economisch recht, stelt S&TP een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden Evenementen en de overeenstemmende prijzen op de Website opdat de Cliënt, alvorens zich in te schrijven, de essentiële karakteristieken van de Evenementen zou kennen (beschrijving en plaats van het Evenement, modaliteiten voor het afhalen van de rugnummers, huur van pakken, optionele annulatieverzekering, enz.). De Cliënt verklaart er kennis van te hebben genomen en van S&TP alle informatie betreffende het Evenement en de inhoud ervan te hebben verkregen alvorens zich in te schrijven. Hij verklaart als enige verantwoordelijk te zijn voor de keuze van het Evenement en van de geschiktheid ervan aan zijn behoeften.

Artikel 6. Inschrijving

6.1. Voor de Inschrijving is vereist dat de Cliënt op de knop “Inschrijvingen” op de homepagina van de Website https://openlakesbelgium.com/. Klikt. S&TP verduidelijkt dat de Inschrijving door de Cliënt niet kan worden overgedragen aan een derde. Behoudens bijzondere modaliteiten beschreven onder artikel 10 van onderhavige AGVV kan de Inschrijving voor een bepaald Evenement niet worden uitgesteld naar een later Evenement.

De Cliënt wordt uitgenodigd om volgende inschrijvingsprocedure te volgen:

 • Keuze van de race;
 • Groep ;
 • Snelle inschrijving ;
 • Invoer van de gegevens ;
 • Bevestiging van de gegevens ;
 • Betaalmand ;
 • Betaling

Keuze van de race. De Cliënt wordt na het aanvinken van de knop “inschrijving” verwezen naar een pagina waar hij uitgenodigd wordt het gekozen Evenement aan te kruisen in functie van de afstand die hij wenst af te leggen (Full distance, Half distance, Olympic distance of Promo distance).

Groepkeuze. Op een nieuwe pagina neemt de Cliënt kennis van het uurrooster en de prijs van elk beschikbaar Evenement (in functie van de inschrijvingsperiode) en van de eventuele modaliteiten ervan.

Snelle inschrijving of invoer van de gegevens. De Cliënt die op één van de knoppen “Zich Inschrijven” drukt, wordt nadien verwezen naar een pagina waar hem de keuze wordt geboden om zich in te loggen onder het account LIKE2SPORT indien hij reeds over dergelijk account beschikt of om de normale inschrijvingsprocedure te volgen door op de knop “Volgende” te drukken.

Invoer van gegevens. De Cliënt wordt uitgenodigd om in het hiervoor bestemde formulier de aangeduide velden in te vullen.

De identificatiegegevens en de ingevoerde gegevens zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Cliënt verbindt zich ertoe zijn identificatie-elementen geheim te houden en deze, om welke reden ook, op welke wijze ook en onder welke vorm ook, kenbaar te maken aan derden.

In geen geval zou S&TP aansprakelijk kunnen gehouden worden voor het verlies of de diefstal van de identificatie-elementen van de Cliënten of van een frauduleus gebruik ervan. De Cliënt is als enige aansprakelijk van zijn gebruik van de Website en van de handelingen of verklaringen die via hem worden gesteld, ongeacht of deze frauduleus zijn. De Cliënt waarborgt S&TP tegen elk verzoek dat door een fout of onachtzaamheid zijnentwege hiervoor zou kunnen worden gericht.

De Cliënt wordt uitgenodigd om kennis te nemen van de AGVV en het voor de aanvaarding ervan bestemde vakje aan te kruisen.

Bevestiging van de gegevens. De Cliënt wordt eveneens uitgenodigd om de ingevoerde gegevens, de totaalprijs, alsmede de vermelde Evenementen na te kijken. De Cliënt kan nadien op de knop « Toevoegen aan mijn betaalmand » klikken.

Betaalmand. Op deze nieuwe pagina heeft de Cliënt de mogelijkheid om een kortingscode in te geven, kennis te nemen van het overzicht van zijn betaalmand en om deze te wijzigen. Hij wordt eveneens uitgenodigd om zijn facturatiegegevens in te voeren.

Betaling. Door op de knop « Mijn bestelling betalen » te drukken, bereikt de cliënt een pagina die hem toelaat een betalingsdienst te kiezen.

De Cliënt waarborgt aan S&TP dat hij over de toestemming beschikt om de bankkaart te gebruiken voor de betaling van zijn Inschrijving. S&TP zal niet aansprakelijk kunnen worden geacht in geval van frauduleus gebruik van de voor de betaling van de Opleiding door de Cliënt aangewende bankkaart indien hij hiervan geen kennis zou hebben.

Een ontvangstbevestigingse-mail zal aan de Cliënt worden verstuurd binnen de kortste termijnen op het vermelde adres. Deze ontvangstbevestiging zal automatisch het Inschrijvingsnummer alsmede de prijs, onderhavige AGVV of een link naar deze bevatten.

6.2. Elke wijziging van de Inschrijving na bevestiging ervan, is onderworpen aan de goedkeuring door S&TP.

6.3.  De Inschrijving is afgerond op datum van ontvangst van de door de Cliënt uitgevoerde betaling. De Gebruiker of de Cliënt heeft kennis genomen van deze modaliteiten en aanvaardt deze.

Artikel 7. Financiële voorwaarden

 

7.1. De prijzen worden op de Website in euro, alle taksen inbegrepen, aangeduid. Deze tarieven houden rekening met de op datum van de Inschrijving toepasselijke BTW. Het totaal verschuldigd bedrag wordt aangeduid op de bevestigingspagina van de Inschrijving.

7.2. Een prijstoeslag wordt gevraagd aan de Cliënten die geen licentie hebben bij de ligue Belgian Triathlon (Be3), la Ligue Belge Francophone de Triathlon et Duathlon (LBFTD) of Triatlon Vlaanderen (3VL). De Cliënt kan geen terugbetaling verkrijgen van deze prijstoeslag indien hij zijn licentie heeft verkregen bij één van bovenvermelde liga tussen zijn inschrijving en de start van het Evenement.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 

8.1. In het algemeen kan de aansprakelijkheid van S&TP niet betrokken zijn in alle gevallen waarbij de niet-uitvoering of de mankementen aan haar verbintenissen zou voortvloeien uit overmacht of een toevallige gebeurtenis buiten haar wil om.

8.2. De Gebruiker erkent dat zijn gebruik van de Website op eigen risico geschiedt. De Website wordt hem “in gekende staat” verschaft. S&TP zal alle inspanningen verrichten om de Website 24 uur op 24, zeven dagen op zeven toegankelijk te maken, behoudens in geval van een gebeurtenis buiten de controle van S&TP om en onder voorbehoud voor de onderhoudsperiode, eventuele pannes, technische gebeurtenissen verbonden aan de aard van de server of kwaadwillige handelingen of schade berokkend aan het materiaal of aan de software van S&TP.

S&TP zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld omwille van enige gehele of gedeeltelijke onderbreking van de Website, ongeacht de oorzaak ervan, de duurtijd of frequentie van deze onderbreking aangezien deze onderbreking haar niet toerekenbaar is.

8.3. S&TP is niet gehouden tot enige resultaatsverbintenis en kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enig verzuim, onjuistheid of fout in de programma’s hernomen op haar website, noch van de gevolgen die deze zou kunnen hebben voor de Cliënten.

8.4. De aansprakelijkheid van S&TP zal in geen geval kunnen aangesproken worden in geval van vergissing, verzuim of onjuistheid vermeld tijdens de Evenementen of in de aan de Cliënten in het kader hiervan overhandigde documenten.

8.5. S&TP waarborgt niet dat de aangeboden Evenementen aan de behoeften van de Cliënt beantwoorden, die als enige aansprakelijk is voor zijn keuze.

8.6.  S&TP dekt haar eigen burgerlijke aansprakelijkheid in haar hoedanigheid van organisator van het Evenement. S&TP is echter niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de door de deelnemers naar het Evenement gebrachte voorwerpen.

Het behoort aan de Cliënt toe om enige individuele verzekering af te sluiten die hij nuttig zou achten om de risico’s te dekken waaraan hij denkt onderworpen te zijn (BA, lichamelijke schade, materiële schade, enz.) door deel te nemen aan het Evenement. S&TP verduidelijkt dat zij geen verzekering in naam van de Cliënt afsluit. In het bijzonder, vormt het bedrag gevorderd van de niet door de Belgische triatlonfederatie gelicencieerde Cliënten als toeslag geen tegenprestatie voor het aangaan van enige verzekeringsdekking onderschreven door S&TP in naam van de Cliënt.

8.7. Indien de aansprakelijkheid van S&TP vaststaat, zal deze beperkt worden tot een bedrag gelijk aan de prijs van het Evenement zonder enige vergoeding voor andere onrechtstreekse schade van financiële, commerciële of andere aard, zoals onder andere loonverlies, reputatieverlies, of economisch verlies of verlies van verwacht cliënteel.

Artikel 9. Annulatie door de Cliënt

9.1.De organisatie van Evenementen door S&TP omvat het aan de Klant verlenen van diensten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten op een datum of gedurende een bepaalde periode. Deze diensten vallen onder artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht dat voorziet een uitzondering op het herroepingsrecht bij het verlenen van dergelijke diensten. Daarom erkent en aanvaardt de Klant dat hij het herroepingsrecht niet kan uitoefenen na registratie voor Evenementen georganiseerd door S&TP.

9.2.Voor bepaalde Evenementen heeft de Klant echter de mogelijkheid om, uitsluitend op het moment van inschrijving, een annuleringsverzekering af te sluiten tegen een prijsverhoging. De Klant die een dergelijke verzekering heeft afgesloten, wanneer deze wordt aangeboden, heeft de mogelijkheid om zijn volledige inschrijving vergoed te worden, verminderd met de prijs van de annuleringsverzekering, in geval van annulering tot een datum die bij de inschrijving is vermeld.

9.3.  Voor sommige Evenementen, heeft de Cliënt de mogelijkheid om een annulatieverzekering te onderschrijven als tegenprestatie voor een prijsverhoging. In geval van annulatie tot op een zekere datum verduidelijkt tijdens de Inschrijving, heeft de Cliënt die dergelijke verzekering heeft afgesloten, wanneer deze wordt aangeboden, de mogelijkheid om integraal van zijn inschrijving te worden terugbetaald, na aftrek van de prijs voor de annulatieverzekering.

Artikel 10. Annulatie of wijziging van het uurrooster van een Evenement door S&TP

 

10.1. Het gebrek aan voldoende inschrijvingen voor een Evenement vormt voor S&TP overmacht, hetgeen S&TP toelaat om een nieuwe datum vast te leggen voor het Evenement zonder de onvoorzienbaarheid en onoverkomelijkheid van de voorwaarden noch de onmogelijkheid voor S&TP voor het uitvoeren van haar verbintenissen te moeten aantonen. Deze evenementen zijn vreemd aan S&TP, zodanig dat zij hiervoor niet aansprakelijk kan worden gehouden.

10.2. In geval van annulatie van een Evenement, zal de Cliënt de mogelijkheid hebben om voor een ander Evenement te opteren, volgens de bestaande beschikbaarheden. Indien geen enkel alternatief voorstel van Evenement de Cliënt schikt, zal hij integraal worden terugbetaald van de bedragen die hij reeds aan S&TP zou hebben gestort.

10.3.  In geval van wijziging van de data van een Evenement heeft de Cliënt recht om zijn inschrijving af te zeggen en de terugbetaling ervan te bekomen op voorwaarde dat dit verzoek schriftelijk ter kennis van S&TP wordt gebracht binnen de 14 werkdagen die volgen op de datum waar de datumwijziging aan de Cliënt werd betekend.

Zonder reactie vanwege de Cliënt binnen deze termijn, zal zijn inschrijving als bevestigd voor de nieuwe data worden beschouwd.

10.4. Zonder afbreuk voor de bijzondere regimes die door de bevoegde overheden worden aangewend vormen de dreiging van het Covid-19 virus en de hiertegen getroffen maatregelen, alsmede de dreiging van andere epidemieën en het treffen van maatregelen hiertegen, alsmede “faits du prince”, stakingen, lock-out, rellen, mobiliseringen, slechte weersomstandigheden, gebrek aan materiaal of transportmiddelen, brand, enz. automatisch beschouwd in het kader van huidige voorwaarden als overmacht dewelke de annulering van het Evenement tot gevolg hebben zonder dat S&TP de onvoorzienbaarheid en de onoverkomelijkheid van de omstandigheden die de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk maakt, dient aan te tonen. Hetzelfde geldt in geval van annulering van het Evenement wegens gebruikelijke symptomen van het Covid-19 virus vastgesteld bij een Cliënt. Deze evenementen zijn vreemd aan S&TP die hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk voor geacht kan worden. Indien dergelijke evenementen die overmacht vormen zouden voorkomen, is S&TP niet gehouden tot de verplichting om de inschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Artikel 11. Opzeg

 

11.1. S&TP en de Cliënt behouden op ieder moment de mogelijkheid om de contractuele relaties op te zeggen in geval van niet-naleving door de andere partij van enige van haar verbintenis in het kader van onderhavige AGVV en dit ongeacht elke schade of schadevergoeding die eventueel van de in gebreke blijvende partij zou kunnen worden gevorderd.

11.2. De opzeg van de contractuele relaties wegens wanprestatie in hoofde van de Cliënt heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van de overige verschuldigde bedragen tot gevolg.

Artikel 12. Praktisch verloop van het Evenement

12.1. Normaal dient de Cliënt minstens 18 jaar oud zijn op datum van het Evenement. Bij uitzondering zijn sommige Evenementen toegankelijk voor Cliënten vanaf 16 jaar.

12.2. Het afhalen van de rugnummers kan enkel plaatsvinden door de Cliënt in persoon die een identiteitsdocument alsmede een door de wettelijke vertegenwoordiger ondertekend document met ouderlijke toestemming indien de Cliënt minderjarig is, voorlegt alsmede zijn triatlonlicentie of een medisch certificaat afgeleverd minder dan 6 maanden voor het Evenement. Het medisch attest dient aan te geven dat de Cliënt geschikt is om triatlon in competitieverband te verwezenlijken.

In het algemeen vereist de deelname aan een sportief evenement een goede gezondheid. S&TP beveelt een preventief medisch sportonderzoek aan bij een erkende sportarts met oog op de deelname aan een sportief evenement.

Het rugnummer dient op elk ogenblik tijdens het Evenement zichtbaar te zijn.

Tijdens het Evenement is de Wegcode van toepassing behoudens op injunctie van de signaalgevers en politiediensten. De Cliënt zal eveneens het reglement van de la Ligue Belge Francophone de triatlon et duatlon beschikbaar op de website https://openlakesbelgium.com/ moeten naleven.

12.3. S&TP behoudt zich het recht voor de Cliënt die de bepalingen vervat in onderhavige algemene voorwaarden niet naleeft of die een gevaar voor hemzelf of voor de derden uitmaakt, te weren. In deze hypothese zal S&TP de inschrijvingsrechten niet terugbetalen, hetgeen de Cliënt erkent en aanvaardt.

12.4. Wanneer de verschillende praktische modaliteiten zijn opgelegd aan de Cliënten licentiehouders en niet-licentiehouder (kleur van de muts, uitgesteld vertrek, enz.), zal enkel met het statuut van de Cliënt rekening gehouden worden bij de inschrijving. De Cliënt zal niet kunnen laten gelden dat hij zijn licentie tussen zijn inschrijving en de start van het Evenement heeft bekomen om van categorie te wijzigen.

Artikel 13. Gebruik van de Website

 

13.1. De Gebruiker verbindt zich er toe de in het kader van het gebruik van de Website toepasselijke wetgeving na te leven en onder andere geen discriminerende, racistische, xenofobe, antisemitische opmerkingen, noch scheldwoorden noch beledigingen of andere gewelddadige opmerkingen of van pornografische aard te formuleren, noch een inhoud strijdig met de openbare orde en de goede zeden te publiceren.

Het is de Gebruiker ook verboden om de Site te gebruiken voor promotionele doeleinden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de werking van de Website of S&TP niet te verstoren.

 

13.2. S&TP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele incompatibiliteit, storingen of andere technische problemen tussen het gebruik van de Site en de computerapparatuur van de Gebruiker, behalve in het geval van een aan S&TP toerekenbare fout.

De Gebruiker dient zijn informatica-apparatuur tegen elk besmettingsrisico door virussen, intrusiepoging, enz. te beschermen.

13.3. De Gebruiker verbindt zich ertoe ware, correcte, up to date en volledige informatie te verschaffen omtrent zijn identiteit.

Artikel 14 : Intellectuele eigendomsrechten

 

14.1. De Website, alle elementen op de Website en de documenten aan de Cliënten overhandigd in het kader van de Evenementen worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip onder andere van auteursrechten, rechten op octrooien, merken, modellen, databanken, domeinnamen en alle andere bestaande of toekomstige Belgische en internationale intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan S&TP of aan derden die haar hebben toegelaten deze uit te baten.

Het gebruik van de Website of de aan de Cliënten overhandigde documenten in het kader van de Evenementen verschaft aan de Cliënten geen enkel intellectueel eigendomsrecht hierop.

14.2. Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de website van S&TP of van de documenten die in verband met de Evenementen aan de Cliënten worden verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S&TP, vormt een schending van de intellectuele eigendomsrechten van S&TP en/of de derde-licentiegevers en kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

 

Artikel 15 : Persoonlijke gegevens

 

15.1. S&TP waakt over de naleving van het privéleven en de persoonlijke gegevens van de Cliënten. Zij verbindt zich ertoe dat de verzamelde informatie overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen wordt behandeld.

Bij het gebruik van de Website kunnen de Gebruikers een aantal persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben meedelen (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, enz.).

De gecommuniceerde persoonlijke gegevens zijn onder andere noodzakelijk voor de toegang tot de inschrijvingsformulieren, hun bevestiging en betaling, voor het beheer en de opvolging van de inschrijvingen door S&TP en om te antwoorden op de verzoeken van Cliënten alsmede de identificatie ervan en het surfen op de website te vergemakkelijken en om statistische doeleinden. De gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het verwezenlijken van operaties inzake prospectie.

De toegang tot de persoonlijke gegevens is strikt beperkt tot het personeel van S&TP, gemachtigd om deze te verwerken omwille van hun functies.

De Cliënt wordt geïnformeerd dat in geval S&TP hiertoe wettelijk of gerechtelijk verplicht wordt, gehouden kan zijn tot het meedelen van zijn persoonlijke gegevens.

De naar aanleiding van de inschrijving voor een Evenement verzamelde gegevens worden bewaard tot verwijdering ervan, hetgeen op initiatief van de Cliënt wordt gelaten, behoudens indien:

 • De duur van de bewaring langer is dan deze toegestaan of opgelegd door een wettelijke of reglementaire bepaling;
 • De Cliënt binnen de hiertoe nadien voorziene voorwaarden één van zijn rechten die hem bij wet zijn toegekend, heeft uitgeoefend.

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, beschikt de Cliënt over het recht tot toegang, rechtzetting, overdraagbaarheid en verwijdering van zijn gegevens of nog de beperking van de verwerking ervan. Hij kan eveneens, om rechtmatige motieven, zich verzetten tegen de behandeling van de gegevens die op hem betrekking hebben.

Hij kan zodoende eisen dat zijn persoonlijke gegevens die onjuist, onvolledig, onduidelijk of verstreken, worden gewijzigd, aangevuld, verduidelijkt, up to date wordt gezet of verwijderd. De persoonlijke gegevens van de Cliënt worden eveneens verwijderd wanneer hij uitdrukkelijk zijn toestemming tot het verzamelen en behandelen van zijn persoonlijke gegevens intrekt, onder voorbehoud van de wettelijke verplichtingen die op S&TP rusten. De Cliënt kan eveneens, gelet op het recht op overdracht van zijn persoonlijke gegevens, de gegevens die op hem betrekking hebben opnieuw verkregen voor persoonlijk gebruik, of verzoeken dat deze aan een derde worden overgedragen indien dit technisch kan verwezenlijkt worden. Elke Cliënt kan zich verzetten, om rechtmatige redenen, tegen de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben en verzoeken dat de verwerking van deze gegevens wordt beperkt.

Om zijn rechten uit te oefenen, dient de Cliënt een schriftelijk verzoek richten tot S&TP waarbij hij zijn naam en voornaam vermeldt. S&TP zal aan de Cliënt mogen vragen om zijn identiteit te bewijzen door zijn verzoek te vergezellen van elk noodzakelijk document, onder andere een kopie van zijn identiteitskaart of van zijn paspoort.

De Cliënten beschikken eveneens over een bezwaarrecht, hetgeen zij bij de nationale controle-overheid kunnen uitoefenen, te weten de Gegevensbeschermingsoverheid.

S&TP  zal de middelen tot haar beschikking aanwenden om over te gaan tot de verwerking van de verzoeken betreffende de persoonlijke gegevens van de Cliënten binnen de kortste termijnen.

In het geval van een inbreuk op de beveiliging of verlies van persoonlijke gegevens met betrekking tot Cliënten, zal S&TP hen per e-mail informeren in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorwaarden. Zij zal, binnen de grenzen van haar menselijke, materiële en financiële middelen, alle nodige maatregelen nemen om de inbreuk te verhelpen en de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

15.2. De gegevens kunnen eveneens via cookies worden verzameld.

Inderdaad, tijdens elk bezoek van de Gebruiker aan de Site, verzamelt S&TP informatie met betrekking tot de verbinding en de navigatie.

Cookies zijn een automatisch volgproces dat informatie met betrekking tot de navigatie op de Site registreert en informatie opslaat die tijdens het bezoek aan de Site wordt ingevoerd om de registratieprocedure en het gebruik van de Site te vergemakkelijken.

De Gebruiker kan zich verzetten tegen de implementatie ervan en/of ze verwijderen volgens de procedure die op zijn browser is aangegeven.

Een cookie heeft een beperkte geldigheidsduur van dertien (13) maanden maximum. Het depot en de opslag ervan op de terminal van de Gebruiker worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en met inachtneming van de door de Gebruiker gemaakte keuzes, die hij te allen tijde kan wijzigen.

Cookies hebben verschillende functies, zoals het vergemakkelijken van het gebruik van de Website, zich de keuzes van de Gebruiker te herinneren, de goederen en dienstverleningen die hij wenst aan te kopen herinneren, de Gebruiker pertinente publicitaire inhouden voor te stellen.

S&TP verzamelt de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker omtrent het gebruik van cookies.

Cookies neergelegd door S&TP geven hem onder andere toegang tot de informatie die haar toestaat surfstatistieken van de Gebruikers op te stellen.

Artikel 16. Beeldrecht van de deelnemers

De foto’s genomen tijdens het Evenement worden beschouwd als vrij van gebruik door S&TP voor haar communicatiemiddelen: websites, sociale media, enz.

Het gebruik van deze beelden heeft geen ander doel dan het illustreren van de projecten en activiteiten van S&TP.

Echter heeft de Cliënt de mogelijkheid zich te verzetten tegen dit gebruik.

S&TP nodigt de Cliënt die dergelijke keuze heeft gemaakt om haar hiervan op de eerste dag van het Evenement in te lichten, opdat de foto’s niet gepubliceerd worden op enig support.

Artikel 17. Diverse bepalingen

 

17.1.  Er kan geen enkele wijziging aan huidige AGVV  worden aangebracht behalve indien deze onderhandeld, toegestaan en ondertekend wordt door een gemachtigde vertegenwoordiger van S&TP en dat deze wijziging de uitdrukkelijke vermelding bevat dat het een wijziging van onderhavige AGVV bevat.

17.2.  Indien één of meerdere bepalingen van huidige AGVV niet geldig zouden zijn of niet geldig zouden worden verklaard bij toepassing van de wet, van een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, zullen de andere bepalingen hun waarde en draagwijdte behouden. S&TP en de Cliënt verplichten zich te onderhandelen en één of meer bepalingen af te sluiten die de vastgestelde nietigheid dekken.

17.3.  Het feit dat één van de Partijen zich bij de andere Partij niet kan beroepen op enig mankement aan de verbintenissen vervat in de AGVV kan naar de toekomst toe niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan de kwestieuze verbintenis noch een verzaking om zich te beroepen op dit gebrek of dit mankement.

17.4.  Het feit dat één van de Partijen zich niet kan beroepen op één van de bepalingen vervat in de AGVV houdt geen verzaking in ten behoeve van deze bepaling.

Artikel 18. Jurisdicties en toepasselijk recht

 

18.1.  De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit huidige AGVV zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht.

18.2. In geval van geschil betreffende de inschrijving, zal de Cliënt zich bij voorrang richten tot S&TP om een minnelijke regeling te treffen.

Bij gebreke aan een minnelijke oplossing en ongeacht de oorsprong van het conflict, zullen de geschillen betreffende de uitvoering of interpretatie van huidige AGVV onderworpen worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant of bij de krachtens artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek bevoegde rechtbank indien de Cliënt een consument is in de zin van de Codex economisch recht.

In ieder geval wordt verduidelijkt dat de termijnen om in rechte op te treden niet onderbroken worden tijdens de periode waarin de minnelijke oplossing gezocht is of een bemiddeling verzocht is.

***